รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ไม่มีที่ไหนถูกกว่าเราอีกแล้ว

ตรวจสอบราคาและห้องว่าง

วันที่เริ่มเข้าพัก
วันที่เดินทางกลับ
เลือกวันเริ่มเข้าพักดูปฏิทิน
รวมคืนที่เข้าพัก: 1

ตรวจสอบห้องว่าง
BEST RATES GUARANTEED

เดินทางด้วยความสะดวกสบาย

การเดินทางจากสนามบิน

อัตราค่าบริการรถลีมูซีน

รถลีมูซีนสุดหรูของโรงแรม
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
1,400 บาท (ต่อเที่ยว)
สนามบินดอนเมือง
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
1,400 บาท (ต่อเที่ยว)
รถตู้
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
2,200 บาท (ต่อเที่ยว)
สนามบินดอนเมือง
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
2,200 บาท (ต่อเที่ยว)

เงื่อนไขการบริการ

 • ราคาโดยสารคิดเป็นสกุลเงินไทย
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สำหรับการจอง ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้มีดังนี้:
  • รายละเอียดเที่ยวบิน (สายการบินและหมายเลขเที่ยวบิน)
  • วันและเวลาที่เดินทางมาถึง
  • ข้อมูลบัตรเครดิต (หากคุณไม่ได้ทำการจองกับเราโดยตรง คุณจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตเพื่อรักษาสิทธิการจองของคุณ)
 • สำหรับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องทำการจองหรือยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่เดินทางมาถึง
 • สำหรับรถรับ-ส่งจากสนามบิน คุณก็ต้องทำการจองหรือยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่เดินทางมาถึงเช่นกัน
 • สามารถติดต่อการจองได้ที่ [email protected]